Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities 

1.1 De “66 Dagen Challenge”: In deze algemene voorwaarden wordt onder het product “66 Dagen Challenge” Michel Tassent met Ondernemingsnummer BTW BE 0505 528 168 verstaan.

1.2 Diensten: De door 66 Dagen Challenge te verlenen diensten zoals beschreven op https://www.66dagenchallenge.com waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en verkoop van de daarbij horende diensten.Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van 66 Dagen Challenge.

vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van 66 Dagen Challenge zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De 66 Dagen Challenge bestelling komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van https://www.66dagenchallenge.com via een checkout sorftware plug&play (plugandpay.nl) en betaalprovider Mollie (mollie.com).Artikel 4 – Gebruik

4.1 66 Dagen Challenge verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in subgebruik te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.Artikel 5 – Duur gebruikersrecht 

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Klant tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e- mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in gebruik gegeven diensten en is gehouden om alle van 66 Dagen Challenge verkregen informatie. Binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Klant aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 De 66 Dagen Challenge en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel 66 Dagen Challenge haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.Artikel 6 – Rechten en plichten 66 Dagen Challenge 

6.1 De 66 Dagen Challenge spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 De 66 Dagen Challenge behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. 66 Dagen Challenge zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 66 Dagen Challenge kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten.

6.4 66 Dagen Challenge spant zich in om regelmatige basis een backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.Artikel 7 – Rechten en plichten Klant 

7.1 Klant verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Website.

7.2 Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

7.4 Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van 66 Dagen Challenge door te geven.

7.5 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door 66 Dagen Challenge mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Klant bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Klant zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van 66 Dagen Challenge die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt 66 Dagen Challenge  zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat 66 Dagen Challenge tot enige schadevergoeding is gehouden.Artikel 8 – Vergoeding en prijzen 

8.1 Door 66 Dagen Challenge opgegeven of met 66 Dagen Challenge overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 66 Dagen Challenge  is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door 66 Dagen Challenge kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van 66 Dagen Challenge  genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde geld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de 66 Dagen Challenge vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de 66 Dagen Challenge vergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien 66 Dagen Challenge een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij 66 Dagen Challenge  geldende regeling.Artikel 9 – Betaling 

9.1 De betaling wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 De 66 Dagen Challenge heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 2 Bij niet-betaling op hoger vermelde vervaldagen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 1 % per maand op het nog verschuldigde saldo.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is 66 Dagen Challenge bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 De 66 Dagen Challenge heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Klant dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met 66 Dagen Challenge.Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame 

10.1 De 66 Dagen Challenge staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door 66 Dagen Challenge geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van 66 Dagen Challenge.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van 66 Dagen Challenge, gebreken als gevolg van handelingen van Klant zelf of van andere of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant.

10.3 Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Klant contact met 66 Dagen Challenge opnemen via de contactpagina op de website. Klant krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van 66 Dagen Challenge. Indien het geschil van Klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat 66 Dagen Challenge ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan 66 Dagen Challenge.

11.2 Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

12.1 66 Dagen Challenge is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van 66 Dagen Challenge jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Klant zal 66 Dagen Challenge en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Klant van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. 66 Dagen Challenge is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschredenArtikel 13 – Overmacht 

13.1 De 66 Dagen Challenge is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van 66 Dagen Challenge
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door 66 Dagen Challenge onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van 66 Dagen Challenge afhankelijk is.

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat 66 Dagen Challenge tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien 66 Dagen Challenge door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.Artikel 14 – Advisering 

14.1 Alle door 66 Dagen Challenge gegeven adviezen, gedeelde kennis en door 66 Dagen Challenge verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door 66 Dagen Challenge te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door 66 Dagen Challenge verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 66 Dagen Challenge verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door 66 Dagen Challenge is 66 Dagen Challenge niet aansprakelijk. Klant vrijwaart 66 Dagen Challenge tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 66 Dagen Challenge.


Artikel 15 – Hosting 

15.1. De 66 Dagen Challenge hanteert in beginsel voor hosting dezelfde voorwaarden als voor overige diensten, in het bijzonder de bepalingen uit artikel 6 en 7 zijn van toepassing op hosting en aanverwante diensten.

15.2 Zonder toestemming van 66 Dagen Challenge is het Klant verboden de door 66 Dagen Challenge verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

15.3 Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

15.4. Klant verstrekt hierbij 66 Dagen Challenge een onbeperkte gebruik om alle door Klant via de systemen van 66 Dagen Challenge verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door 66 Dagen Challenge geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de afspraken door 66 Dagen Challenge.Artikel 16 – Privacy 

16.1 66 Dagen Challenge respecteert de privacy van Klant. 66 Dagen Challenge zal de persoonsgegevens van Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van 66 Dagen Challenge is in te zien. Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.Artikel 17 – Toepasselijk recht 

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Antwerpen bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

17.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 66 Dagen Challenge aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. 66 Dagen Challenge is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.


17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Contactgegevens:

Lansstraat 14, 2000 Antwerpen
Telefoon: +32498 13 55 41
E-mail: michel@tassent.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0505 528 168